AGB van IMPAC GmbH

I. Algemeen deel

1.1. Deze Algemene Voorwaarden in de respectievelijk geldende versie (hierna: “AV”) zijn van toepassing op de gehele zakelijke relatie tussen

IMPAC GmbH met het zakelijke adres “5733 Bramberg am Wildkogel, Mühlbach 87, Oostenrijk”, (hierna: “Makelaar”) en de respectievelijke zakelijke partner (= opdrachtgever, geïnteresseerde of bemiddelde derde, hierna: “Klant”). 1.2. Eventueel bestaande algemene voorwaarden of andere gestandaardiseerde contractuele voorwaarden van de klant worden door deze AV vervangen en zijn ook dan niet van toepassing als documenten of verklaringen van de klant hiernaar verwijzen.

1.3. Afwijkingen van deze AV zijn alleen bindend als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen voor of tijdens het sluiten van het contract.

1.4. Een contract komt niet tot stand onder andere voorwaarden dan die in deze AV zijn vastgelegd of door de Makelaar uitdrukkelijk schriftelijk erkende afwijkingen, onverminderd een eventuele provisieclaim van de Makelaar op basis van een andere rechtsgrond.

1.5. Wijzigingen in de AV worden geldig aan het begin van de maand die volgt op de kennisgeving aan de klant, voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties, tenzij de klant vóór die tijd schriftelijk bezwaar maakt bij de Makelaar. Een kennisgeving in deze zin omvat ook de bekendmaking van de AV op de website van de Makelaar op www.impac.at.

1.6. De contractuele relatie is onderworpen aan deze AV en de relevante wettelijke bepalingen, in het bijzonder de federale wet op de rechtsverhoudingen van makelaars (Makelaarswet – MaklerG; BGBl. Nr. 262/1996) en de verordening van de federale minister van economische zaken over professionele en uitoefeningsregels voor vastgoedmakelaars (Vastgoedmakelaarsverordening – IMV; BGBl. Nr. 297/1996).

De consumentenbeschermingswet (KSchG; BGBl. Nr. 140/1979 in de respectievelijk geldende versie) is bovendien alleen van toepassing als de klant ook een consument is in de zin van § 1 KSchG.

1.7. Deze AV hebben voorrang op de wettelijke bepalingen, tenzij het verplichte wettelijke bepalingen betreft.

1.8. Mochten individuele bepalingen van deze AV ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die economisch het dichtst bij de intentie van de partijen ligt.

1.9. De Makelaar behoudt zich het recht voor om andere vastgoedmakelaars in te schakelen voor de uitvoering van het contract, mits de provisiehoogte hierdoor niet wordt beïnvloed. De Makelaar is gemachtigd zijn verplichtingen of het gehele contract met bevrijdende werking aan een derde over te dragen en is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor het selecteren van de derde. Wat betreft consumententransacties is de Makelaar op eigen risico gemachtigd andere bedrijven in te schakelen voor het leveren van diensten uit de contractuele relatie.

1.10. Mondelinge nevenafspraken zijn niet effectief, behalve in het geval van verklaringen en garanties gegeven aan consumenten in de zin van § 1 KSchG.

II. Basis van de activiteit als vastgoedmakelaar

2.1. Het sluiten van het contract vindt uitsluitend plaats op basis van deze AV en de in het aanbod vermelde voorwaarden. Voor het sluiten van het contract is geen schriftelijke bevestiging van de klant of de makelaar nodig.

2.2. Aanbiedingen van de Makelaar zijn altijd vrijblijvend en niet-bindend. Met name is een tussentijdse andere exploitatie (tussentijdse verkoop, verhuur of verpachting) door de Makelaar of de aanbieder voorbehouden.

2.3. Het is de Makelaar toegestaan als dubbele makelaar te werken.

De Makelaar zal bekendmaken als hij een familiaire of economische relatie heeft met de te bemiddelen derde partij.

2.4. Als een klant een object, dat door de Makelaar wordt aangeboden, al eerder rechtstreeks van de aanbieder of een andere derde partij (als te koop, te huur of te pachten) is aangeboden, dan moet de klant de Makelaar hierover onmiddellijk, uiterlijk binnen 48 uur (ontvangst) na ontvangst van het aanbod van de Makelaar, aantoonbaar en schriftelijk informeren over deze omstandigheid. In geval van onenigheid hierover, ligt de bewijslast bij de klant. Een overtreding van deze bepaling leidt in het geval van het tot stand komen van een geldig contract over het aangeboden object tot een provisieclaim van de Makelaar in de zin van punt III. van deze AV.

III. Provisieclaim

3.1. De bemiddelingsactiviteit vindt in principe plaats tegen betaling, waarbij de Makelaar recht heeft op een bemiddelingshonorarium in de zin van §§ 6 en 7 Maklergesetz in combinatie met de Immobilienmaklerverordnung bij het sluiten van een bemiddelde rechtshandeling. De in de wettelijke bepalingen genoemde maximale tarieven worden als overeengekomen beschouwd en worden verder uitdrukkelijk genoemd in de overzichten van bijkomende kosten, die een integraal onderdeel van de AV vormen.

3.2. Dienovereenkomstig ontstaat een provisieclaim van de Makelaar in het bijzonder wanneer de in de bemiddelingsopdracht aangeduide of anderszins onderliggende rechtshandeling of een economisch gelijkwaardige rechtshandeling rechtsgeldig tot stand komt door de activiteit van de Makelaar tussen de klant als aanbieder of de door de Makelaar genoemde geïnteresseerde.

3.3. Een dergelijke provisieplichtige rechtshandeling bestaat ook wanneer in plaats van de oorspronkelijk beoogde rechtshandeling een contract tot stand komt, waarmee de klant of de bemiddelde derde het tijdelijke recht wordt verleend om door een eenzijdige verklaring de betreffende transactie tot stand te brengen (optiecontract), waarbij met het sluiten van het optiecontract 50% van de voor de bemiddeling van de hoofdtransactie overeengekomen provisie verschuldigd wordt. De resterende 50% wordt vervolgens verschuldigd bij uitoefening van het optierecht door de gerechtigde. Als de bemiddelingsactiviteit vanaf het begin gericht is op bemiddeling van een optiecontract en dit tot stand komt, wordt daarentegen de volledige provisie met het sluiten van het optiecontract verschuldigd.

3.4. Een provisieplicht ontstaat ook wanneer en voor zover een door de Makelaar bemiddelde rechtshandeling binnen 3 jaar contractueel wordt uitgebreid of aangevuld, waarbij in een dergelijk geval de provisie of andere vergoeding ook voor de nieuwe overeenkomst op basis van het verhogings- of aanvullingsbedrag moet worden betaald. De contractpartijen zijn verplicht de Makelaar onverwijld na het sluiten van de contractuitbreiding of -aanvulling op de hoogte te stellen van een dergelijke aanvulling of uitbreiding van de oorspronkelijk bemiddelde rechtshandeling. Het begrip contractuele uitbreiding of aanvulling betekent dat de aanvullende opname van verdere contractpartijen (zoals de opname van verdere huurders) of verdere contractobjecten (zoals appartementen, kantoren, enz.) in het contract na het sluiten van de rechtshandeling wordt uitgevoerd.

3.5. Bovendien wordt overeenkomstig § 15 lid 1 Maklergesetz een vergoeding of een vervanging voor inspanningen en moeite van de Makelaar ter hoogte van de anders verschuldigde provisie of andere vergoeding op basis van de te bemiddelen rechtshandeling ook zonder een aan de Makelaar toe te rekenen bemiddelingssucces als overeengekomen beschouwd, indien

het in de makelaarsovereenkomst aangeduide bedrijf alleen vanwege slecht vertrouwen niet tot stand komt, omdat de klant in strijd met de eerdere onderhandelingsvoortgang een voor het tot stand komen van de transactie noodzakelijke rechtshandeling zonder aanzienlijke reden nalaat; met de door de Makelaar bemiddelde derde een ander dan een doelgelijkwaardig bedrijf tot stand komt, voor zover de bemiddeling van het bedrijf binnen het werkterrein van de Makelaar valt; het in de makelaarsovereenkomst aangeduide bedrijf niet met de klant, maar met een andere persoon tot stand komt, omdat de klant deze de door de Makelaar bekendgemaakte mogelijkheid tot sluiting heeft meegedeeld of het bedrijf niet met de bemiddelde derde, maar met een andere persoon tot stand komt, omdat de bemiddelde derde deze de zakelijke gelegenheid bekend heeft gemaakt, of het bedrijf niet met de bemiddelde derde tot stand komt, omdat een wettelijk of contractueel voorkeurs-, terugkoop- of toetredingsrecht wordt uitgeoefend. 3.6. Een dergelijke prestatie wordt bovendien overeengekomen voor het geval dat

de exclusieve bemiddelingsopdracht door de klant contractueel zonder belangrijke reden voortijdig wordt ontbonden; het bedrijf tijdens de looptijd van de exclusieve bemiddelingsopdracht contractueel door de bemiddeling van een andere door de klant ingeschakelde makelaar tot stand is gekomen, of het bedrijf tijdens de looptijd van de exclusieve bemiddelingsopdracht op een andere manier dan door de bemiddeling van een andere door de klant ingeschakelde makelaar tot stand is gekomen. 3.7. In de bovengenoemde gevallen is de berekening van de vergoeding gebaseerd op de in de bemiddelingsopdracht vastgestelde prijs of de daadwerkelijk overeengekomen hogere koopprijs (of waarde).

3.8. De basis voor de berekening van de provisieclaims vormt bij koopovereenkomsten de overeengekomen koopprijs voor het te bemiddelen object en/of dat bedrag dat overeenkomt met de overgenomen verplichtingen, hypotheken of andere geldelijke tegenprestaties of lasten; bij huur- en pachtovereenkomsten het brutohuur- of pachtbedrag inclusief bedrijfskosten en wettelijke omzetbelasting.

3.9. Bij ruiltransacties geldt als waarde van het te bemiddelen object de marktwaarde inclusief de inrichtings- en uitrustingsvoorwerpen en de overige mee overgedragen vermogenswaarden. Bij objecten met verschillende marktwaarden geldt de hogere marktwaarde.

3.10. Alle provisiebedragen, vergoedingen en schadevergoedingsclaims zijn nettobedragen en worden verstaan exclusief de respectievelijk geldende wettelijke omzetbelasting.

3.11. Meerdere klanten of contractpartners die aan één kant bij de rechtshandeling betrokken zijn, zijn hoofdelijk aansprakelijk.

IV. Overige rechten en plichten

4.1. De klant is verplicht de Makelaar oprecht te ondersteunen in zijn activiteit.

4.2. De klant is met name verplicht

de Makelaar correct en volledig te informeren over alle feiten met betrekking tot het te bemiddelen object of de te bemiddelen rechtshandeling en ook over latere wijzigingen op de hoogte te houden; de gelegenheid tot het sluiten van een door de Makelaar te bemiddelen rechtshandeling vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven; alle voor de geldigheid van de door de Makelaar te bemiddelen rechtshandeling vereiste goedkeuringen te verkrijgen en te allen tijde informatie te verstrekken over de stand van de desbetreffende procedures. 4.3. De Makelaar zal de belangen van de klant oprecht en zorgvuldig behartigen, ook als hij als dubbele makelaar voor derden werkt.

4.4. De Makelaar en de klant zijn in het algemeen verplicht elkaar de respectievelijk voor een succesvolle zakelijke afsluiting benodigde berichten te geven.

V. Betalingsvoorwaarden

5.1. De hoogte van de provisie is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van het contract geldende en in het aanbod bekendgemaakte prijzen.

5.2. Alle contractueel door de klant te verrichten betalingen zijn binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek verschuldigd.

5.3. De klant is verplicht de Makelaar onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn naam, zijn betaalplaats, een wisseling van vertegenwoordigingsbevoegde organen en wijzigingen in rechtsvorm, bedrijfsnaam, bedrijfsnaam of het bedrijfsregisternummer. Als er geen dergelijke wijzigingsmelding is gedaan, worden documenten geacht te zijn ontvangen door de klant als ze naar het laatst bekendgemaakte adres of – als hij geen consument is – betaalplaats zijn verzonden.

5.4. Alle opgegeven prijzen zijn in euro. Omzetbelasting en eventuele extra kosten en heffingen worden apart vermeld.

5.5. In geval van twijfel worden betalingen van de klant, ongeacht andersluidende toewijzingsverklaringen van de klant (voor zover deze geen consument is in de zin van de consumentenbeschermingswet), op de respectievelijk oudste schuld aangerekend. De toewijzing vindt eerst plaats op kosten, vervolgens op rente en ten slotte op het openstaande kapitaal.

5.6. Betalingen worden pas als verricht beschouwd als ze op de rekening van de Makelaar zijn ontvangen. Het risico van foutieve of vertraagde overschrijvingen ligt bij de klant.

5.7. Het achterhouden van betalingen die niet op dezelfde contractuele relatie zijn gebaseerd of de verrekening met tegenvorderingen die niet rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de Makelaar niet zijn erkend, is niet toegestaan. Dit verbod op verrekening en achterhouding geldt niet voor consumenten in de zin van § 1 KSchG.

5.8. Als de klant in gebreke blijft met een betaling, is de Makelaar gerechtigd de klant wettelijke vertragingsrente, de daadwerkelijk gemaakte noodzakelijke en doelmatige aanmanings- en incassokosten, waarbij de Makelaar ook derden kan inschakelen, evenals de gemaakte doelmatige advocaatkosten volgens de advocatentariefwet in de geldende versie in rekening te brengen. Het recht om verdere schade te vorderen blijft de Makelaar uitdrukkelijk voorbehouden.

5.9. De klant wordt erop gewezen dat de Makelaar gerechtigd is de vervolging van zijn vordering na de eerste aanmaningsfase over te dragen aan een incassobureau of aan een advocaat.

5.10. Als de klant in gebreke blijft met de betaling van de factuur en hij na het stellen van een termijn van twee weken tevergeefs is aangemaand, zijn eventueel na reeds uitgevoerde facturering verleende kortingen verouderd en is de oorspronkelijk (voor facturering) overeengekomen provisiehoogte verschuldigd.

VI. Garantie, aansprakelijkheid

6.1. Alle informatie en gegevens met betrekking tot het bemiddelde object worden doorgegeven met inachtneming van de zorgvuldigheid van een ordentelijke vastgoedmakelaar. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid van deze gegevens of informatie.

6.2. De Makelaar is verder aansprakelijk jegens de klant op basis van de wettelijke garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen. De aansprakelijkheid voor een bepaalde staat van het bemiddelde object wordt uitgesloten, tenzij het hier gaat om een uitdrukkelijk aan de klant beloofde eigenschap van het object.

6.3. De Makelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juridische vormgeving en inhoud van het over het object gesloten contract. Indien de klant dit wenst, zal de Makelaar graag contact opnemen met een advocaat die gespecialiseerd is in de materie. De kosten voor juridisch advies zijn voor rekening van de klant.

6.4. In geval van eventueel foutieve dienstverlening is de Makelaar alleen aansprakelijk bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Uitgezonderd hiervan zijn persoonlijke verwondingen van consumenten. Verdere aansprakelijkheid van de Makelaar, met name voor gevolgschade, wordt volledig uitgesloten ten opzichte van ondernemers en alleen in geval van lichte nalatigheid ten opzichte van consumenten, met name wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor een gebrek aan de aangeboden dienstverlening die berust op overmacht of andere omstandigheden die niet aan de Makelaar te wijten zijn.

6.5. De aansprakelijkheid van de Makelaar is voor elk schadeveroorzakend evenement beperkt tot EUR 10.000,00 tegenover het geheel van de benadeelden, tegenover de individuele met EUR 2.000,00. Voor zover de contractuele relatie onderworpen is aan de KSchG, geldt deze bedragsbeperking echter alleen in geval van lichte nalatigheid en niet voor persoonlijke verwondingen.

6.6. De Makelaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de klant als gevolg van het niet naleven van het contract tussen hem en de Makelaar en de onderdelen ervan, met name door het niet naleven van deze AV.

6.7. De Makelaar is niet aansprakelijk voor vertragingen of belemmeringen in de prestatie die te wijten zijn aan omstandigheden buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied. Met name is de Makelaar op geen enkele manier aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelingen van derden (bij consumentencontracten geldt dit niet voor hulppersonen in de zin van § 1313a ABGB), overmacht, handelingen van de klant of door andere, buiten de sfeer van de Makelaar gelegen oorzaken.

VII. Consumentenbescherming en gegevensbescherming

7.1. Bij transacties met klanten die consumenten zijn in de zin van § 1 KSchG, wordt verwezen naar de bepalingen van de KSchG, met name het in §§ 3 en 30a geregelde herroepingsrecht, evenals naar de herroepingsrechten volgens de federale wet op afstandsovereenkomsten en overeenkomsten gesloten buiten bedrijfsruimten (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG; BGBl. I Nr. 33/2014 in de respectievelijk geldende versie).

In dit verband wordt verwezen naar het overzicht van bijkomende kosten “Koop” inclusief herroepingsformulier en het overzicht van bijkomende kosten “Huur” inclusief herroepingsformulier.

7.2. Voor zover de KSchG in zijn geldende versie dwingende bepalingen bevat die in strijd zijn met deze AV, hebben de desbetreffende bepalingen van de KSchG voorrang op die van deze AV.

7.3. De Makelaar slaat en verwerkt de overgedragen of bekendgemaakte persoonsgegevens alleen voor zover dit verband houdt met de afwikkeling van het contract (bemiddelingsovereenkomst). Doorgifte vindt alleen plaats in de minimaal vereiste mate en voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract, is gebaseerd op een wettelijke basis of er een gerechtvaardigd belang bij de afwikkeling van de transactie van betrokken (derden) bestaat.

Mogelijke ontvangers kunnen zijn:

Afdelingen van het bedrijf die betrokken zijn bij de afwikkeling van de transactie (bijv. IT, andere administratieve eenheden) of bedrijven van de bedrijvengroep (bijv. voor de afwikkeling van gezamenlijke projecten); bij de transactie betrokken derden (noodzakelijkerwijs bij de transactie betrokken personen en potentiële contractpartners, verdere makelaars, bemiddelingsplatforms, huisbeheerders, financieringsbedrijven, particuliere en openbare instanties die informatie over objecten kunnen bekendmaken of nodig hebben, verzekeringen) Dienstverleners van de verantwoordelijke (bijv. belastingadviseur, salarisadministratie, advocaat) evenals autoriteiten (sociale verzekering, belastingdienst, andere autoriteiten), juridische vertegenwoordigers (bij de handhaving van rechten of afweer van claims of in het kader van overheidsprocedures) of bedrijven die betrokken zijn bij het onderhoud van de IT-infrastructuur (software, hardware) als opdrachtnemer. Meer informatie over gegevensbescherming en met name de rechten van klanten is te allen tijde beschikbaar op de website www.impact.at onder gegevensbescherming.

7.4. De klant stemt ermee in dat zijn gegevens in verband met de uitvoering van het contract in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ook met betrekking tot verbindingsgegevens door de Makelaar worden opgeslagen. Verbindingsgegevens worden onmiddellijk verwijderd als het doel van de opslag wegvalt.

VIII. Plaats van uitvoering, rechtskeuze, bevoegde rechtbank

8.1. Als plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contracten tussen Makelaar en klant wordt 6365 Kirchberg in Tirol overeengekomen.

8.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met contracten tussen de klant en de Makelaar wordt de bevoegde rechtbank Kitzbühel overeengekomen; dit voor zover er geen exclusieve bevoegde rechtbank bestaat. Voor consumenten geldt § 14 KSchG.

8.3. De partijen komen de exclusieve toepasselijkheid van Oostenrijks recht overeen.

IX. Overzichten van bijkomende kosten inclusief herroepingsformulier

Overzicht van bijkomende kosten, Koop / Verkoop van een onroerend goed, Informatie over de makelaarsovereenkomst X. Opmerking over wettelijke beperkingen – Vrijetijdswoning

Het gebruik van een object als vrijetijdswoning is alleen toegestaan als het gebruik van het object als vrijetijdswoning – in de regel door een besluit – uitdrukkelijk en rechtsgeldig door de autoriteiten is toegestaan. De definitie van de term “vrijetijdswoning” is te vinden in § 13 lid 1 zin 1 van de Tiroler Ruimtelijke Ordeningswet 2016 -TROG 2016: “Vrijetijdswoningen zijn gebouwen, appartementen of andere delen van gebouwen die niet dienen om te voldoen aan een jaarrond, met het middelpunt van de levensrelaties verbonden woonbehoefte, maar die worden gebruikt voor verblijf tijdens vakanties, feestdagen, het weekend of anderszins slechts tijdelijk voor recreatiedoeleinden.” Het ongeoorloofde gebruik van een object als vrijetijdswoning of het toestaan van gebruik door anderen is op grond van diverse wettelijke bepalingen meervoudig gesanctioneerd: Allereerst vormt ongeoorloofd gebruik een administratieve overtreding die volgens de TROG 2016 met een geldboete tot EUR 40.000,00 respectievelijk volgens de Tiroler Bouwverordening 2022 – TBO 2022 met een geldboete tot EUR 36.300,00 wordt bestraft. Daarnaast moet de bouwautoriteit het verdere gebruik van het object verbieden. Sinds 01.09.2022 bestaan er in Tirol ook zogenaamde voorbehoudsgemeenten, waarbij bij de verwerving van rechten een verklaring van de verwerver moet worden afgegeven dat door de beoogde verwerving van rechten geen nieuwe vrijetijdswoning wordt gecreëerd. In voorbehoudsgemeenten die onderworpen zijn aan deze verklaringsplicht volgens § 14a Tiroler Grondverkeerswet 1996 – TGVG 1996, moet de grondverkeersautoriteit bovendien het onmiddellijk staken van het ongeoorloofde gebruik bevelen en kan een geldboete tot EUR 40.000,00 worden opgelegd. In het geval van niet-naleving van deze opdracht staan de grondverkeersautoriteit bovendien sanctiemogelijkheden tot en met de gedwongen veiling van het object open. (§§ 14, 14a en 36 TGVG 1996) De eigenaar van de woning of de anderszins hierover beschikkingsbevoegde moet in procedures wegens overtredingen op schriftelijk verzoek van de autoriteit binnen een redelijke door de autoriteit vast te stellen termijn bewijs leveren van het gebruik van de betreffende woning. Bovendien moeten orgaanleden van de grondverkeersautoriteit op een redelijk tijdstip toegang tot het betreffende object worden verleend voor controles en zijn nuts- of afvalbedrijven en andere dienstverleners wettelijk verplicht om informatieverzoeken van de autoriteit over het gebruiksgedrag van het object te beantwoorden. In het geval van wettelijk toegestaan gebruik van een object als vrijetijdswoning zijn verblijfsbelastingen verschuldigd, die enerzijds door de bevoegde gemeente en anderzijds door de bevoegde toeristenvereniging worden geïnd. De verblijfsbelastingen variëren afhankelijk van het gemeentegebied. Vanaf 01.01.2023 is bovendien voor gebouwen, appartementen en andere delen van gebouwen die gedurende een aaneengesloten periode van ten minste zes maanden niet als woning worden gebruikt (leegstand), een leegstandsbelasting verschuldigd. Verklaringsplichten bij bouwgrond, appartementen en huizen / Opmerking over wettelijke beperkingen met betrekking tot tweede woningen

a) Bij de verwerving van een bouwperceel, een appartement, een huis (met uitzondering van rechtmatige tweede woningen) moet de verwerver bij het ondertekenen van het contract aan de autoriteit verklaren binnen welke termijn hij het gebruik van het object zal opnemen. De termijn voor het opnemen van het gebruik bedraagt bij bebouwde percelen maximaal één jaar, in het geval van de noodzaak van een uitgebreide renovatie (totale renovatie) maximaal vijf jaar, bij onbebouwde percelen maximaal zeven jaar.

De verwerver moet de autoriteit het opnemen van het gebruik overeenkomstig de afgelegde verklaring uit eigen beweging, dus positief bewijzen.

Als rechterlijk wordt vastgesteld dat ondanks het stellen van een termijn het daadwerkelijke gebruik in strijd is met de afgelegde gebruikverklaring, kan de grondverkeersautoriteit namens het land Salzburg de veiling van het object aanvragen.

Het gebruik van een object in strijd met een afgelegde gebruikverklaring vormt een administratieve overtreding die volgens de Salzburger Grondverkeerswet met een geldboete tot € 50.000,00 moet worden bestraft.

b) Het gebruik van een object als tweede woning (tweede woning) is alleen toegestaan als het gebruik van het object als tweede woning op basis van de bestemmingsplannen van het perceel of een overheidsvergunning (in de regel door een besluit) uitdrukkelijk en rechtsgeldig door de autoriteiten is toegestaan.

De definitie van de term “tweede woning” is te vinden in § 13 Z 3 van de Salzburger Grondverkeerswet 2023. “Tweede woning”: Een tweede woning in de zin van deze wet is een appartement of woonruimte die noch de hoofdverblijfplaats noch een anderszins permanente verblijfplaats van een persoon vormt.” De definitie van de term “hoofdverblijfplaats” is te vinden in § 13 Z 1 van de Salzburger Grondverkeerswet 2023 “Hoofdverblijfplaats: De hoofdverblijfplaats van een persoon is daar gevestigd waar zij zich met de bewijsbare of uit de omstandigheden voortvloeiende intentie heeft gevestigd om hier het middelpunt van haar levensrelaties te creëren; als deze feitelijke voorwaarde bij een totaaloverzicht van de professionele, economische en sociale levensrelaties van een persoon op meerdere woonplaatsen van toepassing is, moet zij die als hoofdverblijfplaats aanduiden waarmee zij de overwegende relatie heeft (Art 6 lid 3 B-VG)” Het ongeoorloofde gebruik van een object als tweede woning of het toestaan van gebruik door anderen vormt een administratieve overtreding die volgens de Salzburger Grondverkeerswet met een geldboete tot € 50.000,00 moet worden bestraft. Daarnaast moet de autoriteit het verdere gebruik van het object verbieden

c) De ongeoorloofde verhuur van een object als tweede woning of het toestaan van het gebruik ervan door anderen is op grond van diverse wettelijke bepalingen meervoudig gesanctioneerd:

  • Ten eerste vormt ongeoorloofd gebruik een administratieve overtreding die volgens de Salzburger Grondverkeerswet met een geldboete tot € 50.000,00 moet worden bestraft.
  • Bovendien moet de autoriteit het verdere gebruik van het object verbieden.

d) Sinds 01.01.2023 is bovendien voor gebouwen, appartementen en andere delen van gebouwen die gedurende een aaneengesloten periode van ten minste zes maanden niet als woning worden gebruikt (leegstand), een leegstandsbelasting verschuldigd.

e) Bij de verwerving van een bouwperceel, een appartement, een huis (uitgezonderd rechtmatige tweede woningen) moet de verwerver bij het ondertekenen van het contract aan de autoriteit verklaren binnen welke termijn hij het gebruik van het object zal opnemen. De termijn voor het opnemen van het gebruik bedraagt bij bebouwde percelen maximaal één jaar, in het geval van de noodzaak van een uitgebreide renovatie (totale renovatie) maximaal vijf jaar, bij onbebouwde percelen maximaal zeven jaar.

f) De verwerver moet de autoriteit het opnemen van het gebruik overeenkomstig de afgelegde verklaring uit eigen beweging, dus positief bewijzen.

g) Als rechterlijk wordt vastgesteld dat ondanks het stellen van een termijn het daadwerkelijke gebruik in strijd is met de afgelegde gebruikverklaring, kan de grondverkeersautoriteit namens het land Salzburg de veiling van het object aanvragen.

h) Het gebruik van een object in strijd met een afgelegde gebruikverklaring vormt een administratieve overtreding die volgens de Salzburger Grondverkeerswet met een geldboete tot € 50.000,00 moet worden bestraft.

i) De ongeoorloofde verhuur van een object als tweede woning of het toestaan van het gebruik ervan door anderen vormt een administratieve overtreding die volgens de Salzburger Grondverkeerswet met een geldboete tot € 50.000,00 moet worden bestraft. Daarnaast moet de autoriteit het verdere gebruik van het object verbieden.

Dit concludeert de vertaling van de Algemene Voorwaarden van IMPAC GmbH. Als u nog meer hulp nodig heeft of verdere vragen heeft, laat het me dan weten!

 

Contact

Wij helpen u graag

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welke cookies zijn er?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Analytische cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Tracking cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Social media plug-in cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.